กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แนะนำหน่วยงาน

พันธกิจ

พันธกิจของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และเรื่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ มีแนวทางการดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เน้นย้ำให้เป็นนโยบายของผู้บริหาร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ วิเคราะห์ปัญหาระดับอำเภอและการจัดลำดับความสำคัญ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ทาง IT ให้ครอบคลุม ทั้งในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล /ทำเนียบ /คู่มือ การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ ปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ โฆษณาเกินจริงในวิทยุชุมชน ยาแผนโบราณลักลอบใส่สเตียรอยด์ อาหารเสริม ขาว-ลดความอ้วน สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง

ดูเพิ่มเติม

LINE Official

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่