ผู้ประกอบการ

ยา

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คู่มือประชาชน

 1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
 3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
 4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
 5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ
 6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายยาเสพติดประเภท 3
 7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์
 8. การขอใบแทนยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์
 9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
 10. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว
 11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
 12. นําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ (ย.บ.8)
 13. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา
 14. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป